+421 918 696 237 hviezdicky@hviezdicky.sk

O nás

Materská škola s tradíciou

Súkromná materská škola Viedenská cesta 257, Bratislava – Petržalka bola zriadená zriaďovacou listinou vydanou dňa 31. 8. 2015, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č 2015-9751/36608:8-100B o zaradení MŠ do siete škôl a školských zariadení SR, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 8. 2015. Škôlka funguje pod názvom Súkromná škôlka Hviezdičky, neskôr v súlade s legislatívou pod názvom Súkromná materská škola Viedenská cesta 257, Bratislava už od 25. 8. 2013.

Materskú školu tvoria v školskom roku 2019/2020 2 triedy, rozdelené na 4 vekové skupiny, do ktorých boli deti zaradené od veku 2,5 rokov do 6 rokov.

Materská škola je zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR, čo znamená, že realizuje schválený Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie podľa medzinárodných vzdelávacích štandardov ISCED 0. Je oprávnená vydávať Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

6 hlavných benefitov našej škôlky podľa rodičov:

  • kvalifikovaný, skúsený tím láskavých dospelých, pre ktorých je práca s deťmi poslaním;
  • nádherné prostredie najväčšieho mestského parku a blízkosť Dunaja a centra mesta
  • individuálny prístup k deťom v skupinách maximálne po 10 detí
  • bohaté extrakurikulárne aktivity – krúžky, kurzy, vzdelávanie aj mimo MŠ
  • rodinné prostredie a zariadenie priestorov
  • zdravá a vyvážená strava

4 oblasti nadštandardu v edukačných aktivitách:

  • angličtina s lektorkou, pre ktorú je britská angličtina rodným jazykom
  • umelecké vzdelávanie v oblasti spevu a tanca
  • zážitkové učenie a experimentovanie
  • budovanie životných zručností

[pb_builder]