+421 918 696 237 hviezdicky@hviezdicky.sk

Edukačný a rozvojový program pre deti

Výchovno-vzdelávací proces prebiehal podľa Školského vzdelávacieho programu Hviezdičky.  Pracujeme podľa neho od septembra 2016 a usilujeme sa okrem naplnenia poslania materskej školy[1] aj o naplnenie vlastných vzdelávacích cieľov[2], ktorými sú:

  1. Objavovanie a rozvíjanie jedinečného potenciálu dieťaťa
  2. Dosahovanie optimálnej pripravenosti detí na školské vzdelávanie s dôrazom na chuť celoživotne sa učiť a vzdelávať
  3. Budovanie celoživotných návykov zdravého životného štýlu
  4. Rozvíjanie prosociálneho správania, rešpektu a tolerancie, tímovej práce a sebarealizácie v prospech seba aj iných

Popri plnení základných cieľov sme kladieme dôraz na rozmanitosť aktivít a projektov. Keďže sme boli v prvom roku realizácie nového školského vzdelávacieho programu, kládli sme dôraz na overovanie úspešnosti a efektívnosti zvolených obsahových celkov, metód a foriem vyučovania a doplnkových aktivít. V školskom roku 2016/2017 sme sa predovšetkým zamerali na to, aby sa nový vzdelávací program podarilo úspešne implementovať a naplniť vlastné vzdelávacie ciele.

Popri plnení týchto cieľov sa zameriavame u detí na budovanie kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie podľa globálnych odporúčaní Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie.[3] Vždy si vyberám 1 – 2 druhy kompetencií. V školskom roku sme si vybrali s ohľadom na vek a aktuálne zloženie detí dôraz na komunikačné, sociálne a personálne kompetencie.

Individuálny prístup zameraný na objavenie jedinečného potenciálu dieťaťa zabezpečujeme nižším počtom detí v triedach (do 12), čím sme umožnili individuálny prístup učiteľky ku každému dieťaťu, lepšie rozvíjanie jeho osobnosti po všetkých stránkach, rešpektovanie dosiahnutej úrovne schopností vo všetkých oblastiach rozvoja. Triedu 2,5 až 3 ročných detí sme obsadili do max. počtu 10 detí, čím sme zabezpečili potrebnú starostlivosť aj o najmenšie deti.

Pri aktivitách využívame unikátnu polohu materskej školy, ktorej blízke okolie poskytuje obrovské množstvo možností a podnetov na pestrý a nejednotvárny výchovno – vzdelávací proces. Materská škola susedí s najstarším rozľahlým a udržiavaným mestským parkom – Sadom J. Kráľa, ktorý sa mení a poskytuje rôznorodé možnosti s každým ročným obdobím. Poskytuje najlepšie možnosti na aktívny pohyb vonku na čerstvom vzduchu – kolobežkovanie a bicyklovanie, telovýchovné aktivity, relaxáciu. Spolu so školskou záhradou a priľahlým verejným ihriskom, ktoré môžeme v dopoludňajších hodinách počas školského roku využívať, umožňuje deťom zmysluplne prežívať čas, ktorý je určený na pobyt v exteriéri. V záhrade deti získavajú základy pracovných kompetencií, pestujú bylinky, drobné rastliny a kvety. Majú možnosť pozorovať, experimentovať, objavovať a tvorivo spracovávať množstvo prírodných materiálov a prirodzených prírodných javov, ako rast, dozrievanie a oddych stromov a rastlín a pozorovanie života drobných zvierat – v parku sídlia aj veveričky a zajace, čo ho robí bratislavským unikátom. Budujú si tak environmentálne uvedomelý vzťah k svojmu okoliu a prírode uprostred uponáhľaného a rušného mesta.

V pešej dostupnosti od materskej školy sú dominanty – dva bratislavské mosty a historické centrum Bratislavy s Bratislavským hradom, Bibianou, vianočnými trhmi, vystúpeniami umelcov a historickými uličkami, plnými pamiatok. Tie umožňujú rozvíjať komunikačné, sociálne a personálne kompetencie. Deti sa učia žiť v meste, objavovať jeho funkciu, históriu a účel, učia sa prosociálne správať a nadobúdajú sebavedomie v komunikácii s dospelými ľuďmi, keď si zvykajú zdraviť, poprosiť, poďakovať, trpezlivo počkať, dozrieť na svoje oblečenie a obuv, prispôsobiť intenzitu hovoru prostrediu, a podobne.

V blízkosti materskej školy je aj Výstavisko Incheba, kde sa konajú zaujímavé podujatia a výstavy, ktoré deti navštevujú a kde spoznávajú svet, ktorý by pre ne bol inak príliš vzdialený. Vhodne sme tak doplnili napríklad  tématickú oblasť Vesmír návštevou krásnej výstavy Space Cosmos a tématickú oblasť Knihy a knižnica návštevou detského areálu, vytvoreného na výstave Bibliotéka, spojenou s predstavením, spracovaným podľa obľúbenej knižky O Slimákovi Maťovi a škriatkovi Klinčekovi. Nekaždodenné výstavy a podujatia nesmierne obohacujú vnímanie detí, čo pozorujeme v rozširovaní slovnej zásoby, schopnosti vyjadrovania a ďalších výkonových úrovní, ktoré budujeme podľa ŠVP pre materské školy.

 

[1] Podľa Zákona 245_2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)

[2] Školský vzdelávací program SMŠ Viedenská 257, Bratislava, schválený 31. 8. 2016

[3] Odporúčanie EP a Rady EÚ 2006/962/ES z 18. decembra 2006

[pb_builder]