O nás

Súkromná materská škola bola zriadená zriaďovacou listinou vydanou dňa 31. 8. 2015, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č 2015-9751/36608:8-100B o zaradení MŠ do siete škôl a školských zariadení SR, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 8. 2015. Škôlka funguje pod názvom Súkromná škôlka Hviezdičky, neskôr v súlade s legislatívou pod názvom Súkromná materská škola Viedenská cesta 257, Bratislava už od 25. 8. 2013.

Materskú školu tvoria v školskom roku 2017/2018 2 triedy, rozdelené na 4 vekové skupiny, do ktorých boli deti zaradené od veku 2,5 rokov do 6 rokov s počtom detí 29 v septembri 2017 a 35 v júni 2018.

Materská škola realizuje vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím  programom pre predprimárne vzdelávanie, schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v júli 2016, ktorý nadväzuje na ŠkVP, schválený Štátnym pedagogickým ústavom pri zaraďovaní materskej školy do siete škôl a školských zariadení SR v roku 2015.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie je štandardom, ku ktorému pripájame nadštandardné podmienky a metódy, ktoré robia z našej materskej školy miesto, kde poskytujeme bezpečný a láskavý priestor všetkým deťom podľa ich individuálnych potrieb, nadania a špecifík.

6 hlavných benefitov našej škôlky podľa rodičov:

 • kvalifikovaný, skúsený tím láskavých dospelých, pre ktorých je práca s deťmi poslaním;
 • nádherné prostredie najväčšieho mestského parku a blízkosť Dunaja a centra mesta
 • individuálny prístup k deťom v skupinách maximálne po 10 detí
 • bohaté extrakurikulárne aktivity – krúžky, kurzy, vzdelávanie aj mimo MŠ
 • rodinné prostredie a zariadenie priestorov
 • zdravá a vyvážená strava

4 oblasti nadštandardu v edukačných aktivitách:

 • angličtina každý deň, so slovenskými lektorkami aj lektorkou, pre ktorú je britská angličtina rodným jazykom
 • certifikované doplnkové kurzy pre pedagogičky, ktoré denne uplatňujeme: Metóda „Rešpektovať a byť rešpektovaný“, kurz Montessori pedagogiky, kurz Hejného matematiky, kurz multilinguálnej jazykovej metódy „Hocus-Lotus“, liečebnopedagogické kurzy
 • umelecké vzdelávanie v oblasti spevu a tanca
 • účasť na celoročnej florbalovej lige materských škôl a súťaži roztlieskávačiek Kids´Challenge

 

 • Kontaktujte nás: