+421 918 696 237 hviezdicky@hviezdicky.sk

Zápis 2019/2020

Riaditeľka Súkromnej materskej školy Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava v zmysle § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. oznamuje, že

zápis detí do materskej školy pre školský rok 2018/2019 sa bude konať od 1. februára 2018 do 31. mája 2019. 

K zápisu si prosím pripravte:

– písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (žiadosť je dostupná na stiahnutie tu alebo v papierovej podobe v MŠ), rodný list a kartičku poistenca dieťaťa.

 

Po úspešnom zápise dieťaťa je nutné:

– najneskôr 1 pracovný deň pred nástupom potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje údaje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa

– do 3 dní pred nástupom podpísať Zmluvu o poskytovaní starostlivosti a vzdelávania

 

Kritériá prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

V súlade so školským zákonom budú do materskej školy prednostne prijaté:

– deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí do MŠ bude do materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré už má v materskej škole súrodenca.

O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka školy.

Poznámka: Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia troch rokov a na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy si rodič osobne prevezme v materskej škole  v prevádzkovom čase. Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom.

Zverejnené 23 1.2019 -sr[pb_builder]