Najnovšie

Bojujeme o vlajku Zelenej školy

ČO JE ZELENÁ ŠKOLA?

Zelená škola je environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe. Na Slovensku tento projekt funguje od roku 2004 a v roku 2003 získal uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. 

Učiť o životnom prostredí je dôležité, ale dnes to už nestačí… V programe Zelená škola robíme, čo učíme. Učíme inak. Spoločne.  V rámci projektu Zelená škola sa snažíme a budeme snažiť našu materskú školu a nás všetkých (deti, rodičov, učiteľov a iných nepedagogických zamestnancov) meniť k lepšiemu vo vzťahu k životnému prostrediu.  V programe realizujeme dlhodobé, praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia nielen s deťmi ale i rodičmi a každým, komu nie je táto problematika ľahostajná. V školských rokoch 2021/2022 a 2022/2023 sme sa zapojili v téme ODPAD.

PREČO SME SA ROZHODLI ZAPOJIŤ DO PROGRAMU?

 Po spoločnej diskusii s našimi zamestnancami a členmi školskej rady sme dospeli k názoru, že naša materská škola má problém s nadmernou produkciou potravinového odpadu. To sa nám aj potvrdilo pri úvodnom audite Zelenej školy, kde sme zistili že z celkového množstva vyprodukovaného odpadu tvoril najväčší podiel potravinový odpad zo zvyškov jedál (v najväčšej miere vyprodukovaný počas obedov) čo predstavovalo 84 kg. Komunálny odpad predstavoval z celkového množstva 34 kg, plast 6,6 kg, papier 18 kg a iné (kov, sklo, batérie) 1,1 kg. Ďalší problém však predstavoval „odpad“ nahromadený v triedach a na povale. Išlo o staré dokumenty, nepoužívané hračky, knihy a edukačné pomôcky, ktoré sme potrebovali čo najrozumnejšie vytriediť s ohľadom na čo najnižšiu produkciu nového odpadu.

ČO SME UŽ V PROGRAME DOSIAHLI?

V školskom roku 2022/20233 sa nám podarilo podchytiť nášho dodávateľa stravy (Foodi.sk). Deti sa snažíme viesť denne k tomu, aby si potraviny viac vážili. Majú možnosť vyjadriť čo im chutilo a čo nie a podľa toho navrhujeme jedálniček. Deťom nakladáme vždy menej a majú možnosť vypýtať si ďalšiu porciu. Naša škôlka si zakladá na zdravej strave, preto produkujeme okrem bežného potravinového odpadu aj bioodpad (šupky z ovocia a zeleniny a ich zelené časti). Práve z tohto dôvodu, sme sa rozhodli založiť v našej záhrade dva kompostéry a jeden vermikompostér. Kompost využívame v našej komunitnej záhrade Nové Lido a tento rok plánujeme založiť aj vyvýšené záhony v našej školskej záhrade, kde plnohodnotne využijeme aj zvyšný kompost.

 Do znižovania objemu odpadu sme zapojili aj našich rodičov a to tak, že sme ich poprosili, aby nám do materskej školy nosili podľa svojich možností použité papiere, ktoré my ešte vieme využiť na kreslenie a tlačenie edukačných materiálov. Pre zníženie produkcie plastov pri nakupovaní sme sa vďaka rodičom skontaktovali s majiteľkou obchodu Bezobalovo, ktorá našim deťom nezištne vysvetlila princíp bezobalového nakupovania. Deti si nakupovanie mohli priamo vyskúšať na vlastnej koži.

Do edukačného procesu sme zaviedli aktivity, ktoré majú smerovať k pochopeniu dôležitosti separovania ako napr. skúmame čo sa vyrába z recyklovaných plastov, hľadáme na internete informácie a organizujeme rôzne zbierky. V školskom roku 2021/2022 – 2022/2023 sme vykonali veľké upratovanie škôlkarskej povale. Pri upratovaní, vynášaní a nakladaní nám pomáhali naši šikovní oteckovia. Za čo im patrí obrovská vďaka.

Počas roka sa nám podarilo zorganizovať mnohé zbierky. Jednou u najzásadnejších bola zbierka pre Ukrajinu, ktorú organizovala jedna z našich mamičiek, ktorá je pôvodom z Ukrajiny. Zbierali sme veci nielen pre rodiny postihnuté vojnou ale aj priamo na front pre vojakov. Podarilo sa nám vyzbierať neskutočné množstvo použitého šatstva a hračiek, ktoré sme odovzdávali priebežne organizácii „Kto pomôže Ukrajine?“, azylovému domu zriadenému CK Bubo, komunitnému centru v Zlatých Moravciach a kontaktnému centru v Krupine. Počas roka však spolupracujeme s organizáciou s názvom „Rodič ľavou zadnou“, ktorý organizuje zbierky pre rómske deti a ich rodiny. Obracia sa na nás vždy s konkrétnou požiadavkou ako napr. otvorené lieky na kašeľ, deky, teplé oblečenie, hračky, topánky presných veľkostí a pod. Snažíme sa týmto spôsobom zapájať našich rodičov do recyklovania pre nich už nepotrebných vecí, ktoré by skončili na skládkach alebo zhoreli v spaľovniach.

NA ČOM PRACUJEME V SÚČASNOSTI?

 V súčasnosti pracujeme na knižnej búdke, ktorú máme v pláne umiestniť v sade J. Kráľa a naplniť ju našimi vyradenými knihami z povale a na vypracovaní EKOKÓDEXU.

Držte nám palce a vopred ďakujeme za spoluprácu.