Najnovšie

Zápis 2023/2024

Ako sa zapisujú deti do našej materskej školy?

Riaditeľka Súkromnej materskej školy Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava v zmysle § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. oznamuje, že

  • zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 je priebežný. 
  1. predbežnou prihláškou cez elektronický formulár
  2. záväznou prihláškou, ktorú si stiahnete, vyplníte a pošlete nám na adresu hviezdicky(at)hviezdicky.sk

Postup: po prijatí:

  • v mesiaci máj 2023 vás pozveme aj s dieťaťom na návštevu škôlky a zodpovieme Vaše otázky
  • dohodneme dátum nástupu a ďalšie podrobnosti.
  • do 15. 6. 2023 Vám doručíme Rozhodnutie o prijatí dieťaťa

Kritériá prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

V súlade so školským zákonom budú do materskej školy prednostne prijaté:

– deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

– deti, ktoré nenastúpili na povinnú školskú dochádzku a pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí do MŠ bude do materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré už má v materskej škole súrodenca.

O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka školy.

Poznámka: Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia troch rokov a na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy si rodič osobne prevezme v materskej škole  v prevádzkovom čase. Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom.

Zverejnené 28. 2. 2023