Najnovšie

Ponúkame

Zásady a konkrétne plnenie úloh, vyplývajúcich z vlastných cieľov, formulovaných v Školskom vzdelávacom programe

 • zásadne využívame prirodzenú aktivitu dieťaťa k vytváraniu nových možností poznania a rozvoja doterajších spôsobov myslenia a chápania sveta a seba samého stále účinnejším spôsobom
 • prostredníctvom hrových aktivít sme realizovali úvodné zoznamovanie sa s cudzím jazykom. Pri frekvencii 5 x týždenne popoludní s native speakerkou sme pozorovali u všetkých detí veľké pokroky v budovaní základov cudzieho jazyka u všetkých detí pomocou prirodzeného a nenásilného osvojovania si cudzieho jazyka v hrových činnostiach. Rozvíjame tak komunikačné kompetencie vo vyučovacom a materinskom jazyku, ale usilujeme pomocou hrových aktivít klásť aj základy komunikačných kompetencií v cudzom – anglickom – jazyku.
 • matematiku ako abstraktný systém približujeme deťom prostredníctvom vecí, činností, s ktorými deti už majú skúsenosti a na základe experimentovania a objavovania vytvárame u nich základné predstavy o veľkosti, tvare, množstve predmetov, ich umiestnení v priestore. Spolu s matematikou a informatikou rozvíjame aj logické myslenie. Učili sme deti logicky uvažovať, analyzovať, syntetizovať a rozhodovať. Zakúpili sme aj spoločenskú doskovú hru LightBot ktorá kladie základy budúceho programovania tým, že rozvíja u detí algoritmické myslenie.

 Čo sa týka digitálnych technológií, postupujeme veľmi opatrne. Na základe komunikácie s profesorom Martinom J. Stránským, neurológom a neurovedcom, sme sa dostali k najnovším informáciám o používaní smartfónov, tabletov a počítačov u detí. Vychádzame aj z aktuálneho pozorovania našich detí, ktoré sú v rodine aj tým, že žijú v Bratislave, vystavené pôsobeniu veľkého množstvo médií a  technológií – doma, na verejných priestranstvách, v nákupných centrách. Pozorujeme, že v materskej škole sú bez týchto rušivých vplyvov oveľa pokojnejšie a sústredenejšie. Poznatky z najnovších výskumov hovoria, že ak má dieťa vyrásť bez nežiadúcich zmien na mozgovej činnosti, učení, procese zapamätávania a komunikácii, nemalo by byť do 2,5 rokov vystavené médiám a technológiám vôbec, od 3 do 6 rokov postupne maximálne do 1 hodiny denne za prítomnosti dospelého a od 6 rokov primerane k iným aktivitám. Niektoré činnosti by mali byť u detí úplne tech-free, a to najmä spánok, jedenie a vzájomná komunikácia. Preto po diskusiách s rodičmi aj v Pedagogickej rade školy začíname s deťmi využívať digitálne technológie u detí až od dovŕšených 5 rokov. Dovtedy rozvíjame vzťah k technológiám, logické a algoritmické myslenie hrovými aktivitami aj za pomoci špecializovaných hier a nedigitálnych pomôcok. Pochopiteľne, pri viditeľne umiestnených médiách a IKT v jedinej miestnosti, kde deti nespia, registrujeme prirodzený záujem detí a odpovedáme na otázky o účele a využívaní technológií, o ich využívaní a ovládaní. Dovolíme im bezpečne zapnúť a vypnúť prehrávače, spustiť počítač, alebo pozorovať, čo sa deje po pohnutí/kliknutí myšou. Nebrzdíme tak deti v prirodzenom záujme a vytvárame tak zdravé základy pre budúce zmysluplné využívanie technológií.

 • vytvárame podnetné prostredie a priaznivú socio-emocionálnu atmosféru stimulujúcu k samostatnému rečovému prejavu detí v priebehu celého dňa tak, aby si deti osvojili základy kultivovaného spisovného jazyka. V málopočetných triedach má každý deň každé dieťa dostatok príležitostí na rečové vyjadrovanie a formulovanie svojich pocitov, úvah, otázok a hodnotení. Usilovali sme sa každému dieťaťu dať priestor aj čas na formuláciu jeho myšlienok, pretože to považujeme za oporu budovania komunikačných kompetencií.

Plnenie vlastných cieľov:

 1. Objavovanie a priestor na rozvíjanie jedinečného potenciálu dieťaťa

– deťom sme sa počas dňa a roka usilovali dávať rozmanité príležitosti a podnety na to, aby sa realizovali a prejavili svoje špecifické predpoklady.  Pozorovaním, komunikáciou, hodnotením a diskusiou sme u každého dieťaťa definovali oblasti osobného rastu a napredovania. S výsledkami sme na záverečnom hodnotení oboznámili jednotlivo rodičov a odovzdali sme im písomné hodnotenia progresu detí počas pozorovaného obdobia. Deti neporovnávame, ale u každého hodnotíme jeho osobné pokroky a preferencie.

 1. Dosahovanie optimálnej školskej zrelosti a pripravenosti na vzdelávanie s dôrazom na chuť celoživotne sa učiť
 • Základy školskej zrelosti sme budovali v integrácii a kooperácii učiteliek už u tých najmenších detí. Nesústreďovali sme sa na edukačné aktivity „samé osebe“, ale vždy sme ich prepájali s reálnymi skúsenosťami a aktuálnym stavom vedomostí u dieťaťa. Typické edukačné aktivity boli vždy prepojené s celodennými a celotýždennými zážitkami. Čo je však najdôležitejšie, pri všetkých, obzvlášť edukačných aktivitách, vytvárame ovzdušie partnerstva, dôvery, bezpečia a spolupráce. Pracujeme aj s chybou a deti učíme, že experimentovaním s inými riešeniami, skúšaním a testovaním rôznych ďalších možností môžu prísť na správne riešenie. Budujeme tak v nich schopnosť usilovať sa o tvorivé riešenie problémov, vymýšľanie možných ďalších riešení, a tým k inovatívnemu mysleniu v budúcnosti. Chybu nepokladáme za nedostatok kompetencie, ale za súčasť procesu učenia. Nevyžadujeme jediné správne riešenia a odpovede, ale usilujeme sa, aby dieťa ďalšími pokusmi a overovaním možností prišlo na svoje riešenie. Počúvame deti a sami sa pritom učíme. Deti majú z učenia viditeľnú radosť, sú motivované a chcú sa učiť ďalej a to považujeme v procese za najdôležitejší základ ochoty celoživotne sa vzdelávať.
 1. Budovanie celoživotných návykov zdravého životného štýlu
 • V materskej škole sme ambasádormi myšlienok zdravého stravovania podľa Food Revolution Jamieho Olivera a usilovali sme sa podávať v spolupráci s dodávateľom stravu, ktorá je čerstvo pripravená, obsahuje v rámci noriem čo najvyšší podiel ovocia a zeleniny, dodávateľ na náš podnet ešte viac obmedzil soľ a korenie v detskej strave a na týždennej báze s ním konzultujeme zloženie stravy. V materskej škole majú deti zdravý pitný režim, podávame vodu, vodu s bylinkami a citrónom, ovocné nesladené čaje a bylinkové čaje s malým množstvom medu kvôli horkosti byliniek. Celý deň majú deti k dispozícii čerstvé ovocie a zeleninu. Po dohode s dodávateľom sme sa usilovali nahrádzať klasické potraviny ich zdravšími variantmi a podávame aj upravenú stravu deťom, ktoré majú neznášanlivosť, alebo alergiu na niektoré zložky stravy. Edukujeme aj rodičov, aby vylúčili zo stravy sladkosti a sladené nápoje, aby sme tak mali konzistentný prístup k stravovaniu v materskej škole aj rodine.
 • K prevencii ochorení a zároveň budovaní zdravých návykov patrí aj pravidelný pohyb, kedy sme pravidelné zdravotné cvičenia dopĺňali aktívnym pohybom vonku – bicyklovanie, kolobežkovanie, sánkovanie, prekážkové dráhy, outdoorový floorbal a beh s intenzívnymi kurzami korčuľovania a predplaveckej prípravy. Vhodne sme ich kombinovali aj s relaxačnými cvičeniami a špecifickými cvičeniami na rozcvičenie rúčok pred kreslením a „písaním“. Deti prežívajú čo najviac času vonku, za priaznivého počasia najmä na jar, v lete a počas skorej jesene realizujeme aj edukačné aktivity a cvičenia vonku, v záhrade a na terase mávame aj desiate a olovranty. V edukačných aktivitách pravidelne prierezovo zaraďujeme ďalšie témy ako starostlivosť o zúbky,  ústnu dutinu a hlasivky, zdravé a nezdravé potraviny. Na odstránenie strachu z lekárov máme s jednou z našich mamičiek špeciálny projekt Nebojte sa lekárov!, ktorý vzbudil pozornosť TV Markíza a radi sa oň podelíme aj s inými materskými školami.
 1. Rozvíjanie prosociálneho správania, rešpektu a tolerancie k iným, tímovej práce a sebarealizácie v prospech seba aj iných
 • Pre tento cieľ je jednoznačne najdôležitejšia klíma v materskej škole a spolupráca s rodinou. Preto sme sa usilovali budovať spolu s rodičmi prostredie, v ktorom vládnu pozitívne vzťahy, ústretová vzájomná komunikácia, porozumenia, tolerancia a tímová práca. Zorganizovali sme stretnutia a diskusie s rodičmi, z ktorých získavame cennú evaluáciu a spätnú väzbu od rodičov, čím dosahujeme atmosféru dôvery medzi zamestnancami a rodičmi. Deti sa rovnako usilujeme viesť v bežných denných činnostiach k tomu, aby si pomáhali, boli kamarátski, delili sa, chránili slabších a menších, rešpektovali starších, a to vrátane tolerancie k inej farbe pleti, alebo hendikepu človeka. Konflikty medzi deťmi riešime citlivo, trpezlivo a s cieľom predchádzať im vhodnými prosociálnymi stratégiami. Radi konštatujeme, že v našej materskej škole neexistujú disciplinárne ani iné prehrešky a nemuseli sme zatiaľ prijať nijaké opatrenia na zabránenie nežiadúceho správania sa detí. Sme si vedomí, že správanie sa učiteľky aj ostatných dospelých aktérov je pre deti vzorom, a preto sa aj navzájom aj na verejnosti správame tak, aby sme mohli byť deťom pozitívnym príkladom.