Najnovšie

O nás

Súkromná materská škola Viedenská cesta 257, Bratislava – Petržalka

bola zriadená zriaďovacou listinou, vydanou dňa 31. 8. 2015, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č 2015-9751/36608:8-100B o zaradení MŠ do siete škôl a školských zariadení SR, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 8. 2015. Škôlka fungovala už skôr pod názvom Súkromná škôlka Hviezdičky, neskôr v súlade s legislatívou pod názvom Súkromná materská škola Viedenská cesta 257, Bratislava – Petržalka už od 25. 8. 2013.


Materskú školu tvoria 2 triedy, rozdelené na 4 vekové skupiny, do ktorých sú deti zaradené od veku 2,5 rokov do 6 rokov, alebo kým nenastúpia do školy. Materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR, čo znamená, že realizuje schválený Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie podľa medzinárodných vzdelávacích štandardov ISCED 0. Je oprávnená vydávať Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.6 hlavných benefitov našej materskej školy podľa rodičov:

 • kvalifikovaný, skúsený tím láskavých dospelých, pre ktorých je práca s deťmi poslaním;
 • nádherné prostredie najväčšieho mestského parku a blízkosť Dunaja a centra mesta
 • individuálny prístup k deťom v 4 skupinách po 10 detí
 • bohaté extrakurikulárne aktivity – krúžky, kurzy, vzdelávanie aj mimo MŠ
 • rodinné prostredie a zariadenie priestorov
 • zdravá a vyvážená strava aj pre deti s dietetickými obmedzeniami


6 dôvodov, pre ktoré rodičia našich detí považujú našu materskú školu za nadštandardnú:

 • angličtina s lektorkou, pre ktorú je britská angličtina rodným jazykom
 • gymnastika s Majsterskou sveta v akrobatickom rokenrole
 • unikátny fyzioterapeutický program „Zdravé nôžky, silný chrbátik“, zameraný na prevenciu civilizačných ochorení
 • program Dr. Sindelar na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácií
 • online vzdelávanie detí, ktoré dočasne nie sú v škôlke
 • metóda zážitkového učenie a experimentovania