Najnovšie

Podrobnosti k zápisu

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie nasledovne:

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa podávajú v čase od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020; termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže riaditeľ materskej školy v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia zriaďovateľa predĺžiť do 30. júna 2020.

Ak ide o materskú školu v obci, v ktorej sa nachádzajú marginalizované rómske komunity, karantenizované lokality alebo lokality s nariadenou domácou karanténou
a) odporúča sa žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (vytlačené v materskej škole alebo u zriaďovateľa) v spolupráci s pracovníkmi komunitných centier, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, členmi miestnych občianskych poriadkových hliadok alebo príslušníkmi polície či ozbrojených síl rozdistribuovať do dotknutých rodín; v prípade potreby pomôcť aj s ich vyplnením,
b) zriaďovateľ zabezpečí hygienicko-epidemiologické opatrenia, najmä používanie rúšok vrátane jednorazových, hygienických rukavíc, dezinfekčného prostriedku, používanie vlastných pier, vstup do vyhradeného priestoru len po jednom, zachovávanie odstupov minimálne 2 m medzi čakajúcimi.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa budú doručovať
a) poštou alebo iným bezkontaktným spôsobom (napr. do schránky materskej školy), v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy a s dôrazom na dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení pre zamedzenie šírenia nákazy ochorením COVID-19,
b) elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu aj bez zaručeného elektronického podpisu,
c) elektronickým formulárom, ak to technické podmienky materskej školy v spolupráci so zriaďovateľom umožňujú alebo
d) osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v priestoroch školy alebo zriaďovateľa.

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

Riaditeľ materskej školy
a) rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.
b) informuje písomne zriaďovateľa po 15. júli 2020 o počte prijatých a neprijatých detí na predprimárne vzdelávanie (bez identifikačných osobných údajov jednotlivých detí).

Odporúča sa, aby zriaďovateľ
a) poskytol na odovzdávanie žiadostí, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie hygienicko-epidemiologických podmienok, priestory obecného úradu, komunitného centra, kultúrneho domu a podobne,
b) poskytol materskej škole podľa miestnych podmienok nevyhnutné ochranné osobné pomôcky v dostatočnom množstve aj pre rodičov,
c) informoval zákonných zástupcov všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami obce o čase a spôsobe podávania žiadostí, a to nielen v štátnom – slovenskom jazyku, ale aj v jazykoch príslušných národnostných menšín,
d) poskytol zákonným zástupcom informácie o prínose absolvovania predprimárneho vzdelávania ich detí v materskej škole a o finančnej podpore štátu na výchovu a vzdelávanie a na stravovanie detí.

Na termíny a organizáciu prijímania na predprimárne vzdelávanie sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov, rozhodnutí a dokumentu „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia december 2019“ (v prílohe), ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.