Najnovšie

Kvalitný vzdelávací program

Naším najdôležitejším cieľom je pripraviť deti do školy tak, aby do nej vstúpili s chuťou neustále sa vzdelávať a poznávať, sebavedomím, nadšením a s radosťou. Na tom pracujeme od momentu, ako prídu do našej materskej školy. 

Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu Hviezdičky.  Pracujeme podľa neho od septembra 2016 a usilujeme sa okrem naplnenia poslania materskej školy[1] aj o naplnenie vlastných vzdelávacích cieľov[2], ktorými sú:

  1. Objavovanie a rozvíjanie jedinečného potenciálu dieťaťa
  2. Dosahovanie optimálnej pripravenosti detí na školské vzdelávanie s dôrazom na chuť celoživotne sa učiť a vzdelávať
  3. Budovanie celoživotných návykov zdravého životného štýlu
  4. Rozvíjanie prosociálneho správania, rešpektu a tolerancie, tímovej práce a sebarealizácie v prospech seba aj iných

Popri plnení týchto cieľov sa zameriavame u detí na budovanie kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie podľa globálnych odporúčaní Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie.[3] Vždy si vyberáme pre daný rok  1 – 2 druhy kompetencií. V tomto školskom roku sme si vybrali s ohľadom na vek a aktuálne zloženie detí dôraz na komunikačné, sociálne a personálne kompetencie.

Individuálny prístup zameraný na objavenie jedinečného potenciálu dieťaťa zabezpečujeme nižším počtom detí v triedach, čím sme umožnili individuálny prístup učiteľky ku každému dieťaťu, lepšie rozvíjanie jeho osobnosti po všetkých stránkach, rešpektovanie dosiahnutej úrovne schopností vo všetkých oblastiach rozvoja.

Zážitkové vzdelávanie a učenie sa objavovaním sú hlavné pedagogické metódy, ktoré sa u nás používajú. Deti k poznatkom prichádzajú vlastným exerimentovaním, na ktoré im poskytuje areál materskej školy, aj jej okolie množstvo príležitostí. Samozrejmosťou je bohato vybavená škôlkárska knižnica kvalitnej detskej literatúry, ktorú pravidelne dopĺňame o vzácne a krásne knižné novinky. 

Od prvého dňa kladieme dôraz na postupné a veku primerané budovanie školskej spôsobilosti našich detí a usilujeme sa, aby do školy prichádzali s predpokladmi na dosahovanie školského úspechu. 

Pri aktivitách využívame unikátnu polohu materskej školy, ktorej blízke okolie poskytuje obrovské množstvo možností a podnetov na pestrý a nejednotvárny výchovno – vzdelávací proces. Materská škola susedí s najstarším rozľahlým a udržiavaným mestským parkomSadom J. Kráľa, ktorý sa mení a poskytuje rôznorodé možnosti s každým ročným obdobím. Poskytuje najlepšie možnosti na aktívny pohyb vonku na čerstvom vzduchu – kolobežkovanie a bicyklovanie, telovýchovné aktivity, relaxáciu. Spolu so školskou záhradou a priľahlým verejným ihriskom, ktoré môžeme v dopoludňajších hodinách počas školského roku využívať, umožňuje deťom zmysluplne prežívať čas, ktorý je určený na pobyt v exteriéri. V záhrade deti získavajú základy pracovných kompetencií, pestujú bylinky, drobné rastliny a kvety. Majú možnosť pozorovať, experimentovať, objavovať a tvorivo spracovávať množstvo prírodných materiálov a prirodzených prírodných javov, ako rast, dozrievanie a oddych stromov a rastlín a pozorovanie života drobných zvierat – v parku sídlia aj veveričky a zajace, čo ho robí bratislavským unikátom. Budujú si tak environmentálne uvedomelý vzťah k svojmu okoliu a prírode uprostred uponáhľaného a rušného mesta.

V pešej dostupnosti od materskej školy sú aj mestské dominanty – dva bratislavské mosty a historické centrum Bratislavy s Bratislavským hradom, vianočnými trhmi, vystúpeniami umelcov a historickými uličkami, plnými pamiatok. Tie umožňujú rozvíjať komunikačné, sociálne a personálne kompetencie. Deti sa učia žiť v meste, objavovať jeho funkciu, históriu a účel, učia sa prosociálne správať a nadobúdajú sebavedomie v komunikácii s dospelými ľuďmi, keď si zvykajú zdraviť, poprosiť, poďakovať, trpezlivo počkať, dozrieť na svoje oblečenie a obuv, prispôsobiť intenzitu hovoru prostrediu, a podobne. Pri interaktívnych výstavách a workshopoch deti spoznávajú expozície a predstavenia Bibiany, Slovenského národného múzea, Slovenského národného divadla i Slovenskej národnej galérie, ktoré sú dostupné pre deti pešou prechádzkou. 

V blízkosti materskej školy je aj Výstavisko Incheba, kde sa konajú zaujímavé podujatia a výstavy, ktoré deti navštevujú a kde spoznávajú svet, ktorý by pre ne bol inak príliš vzdialený. Vhodne sme tak doplnili napríklad  tématickú oblasť Vesmír návštevou krásnej výstavy Space Cosmos a tématickú oblasť Knihy a knižnica návštevou detského areálu, vytvoreného na výstave Bibliotéka.  Nekaždodenné výstavy a podujatia nesmierne obohacujú vnímanie detí, čo pozorujeme v rozširovaní slovnej zásoby, schopnosti vyjadrovania a ďalších výkonových úrovní, ktoré budujeme podľa ŠVP pre materské školy.

[1] Podľa Zákona 245_2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)

[2] Školský vzdelávací program SMŠ Viedenská 257, Bratislava, schválený 31. 8. 2016

[3] Odporúčanie EP a Rady EÚ 2006/962/ES z 18. decembra 2006